مرجان بابایی نصر

1360 – ایران – تهران

مرجان ديپلم خود را در رشتهء گرافيك گرفت، سپس در دانشكدهء موسيقى از رشتهء آواز كلاسيك(اپرا) در تهران فارغ التحصيل شد و بعد به ايتاليا رفت و باز در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشتهء نقاشى به تحصيل  پرداخت و فارغ التحصيل شد. 
او در تهران، بلونيا ، ميلان ، ونيز ، فِرارا، برلين، نمايشگاهها و اجراهاى آواز متعددى داشت و اثر منتخبش به موزهء لوور پاريس نيز راه پيدا كرد. 
هم اكنون در بلونيا به فعاليتهاى هنرى خود بعنوان  مرمتكار آثار نقاشى آنتيك ايتاليا،  دستيار استاد و نقاش و خوانندهء كلاسيك ادامه ميدهد. 
او آشنايى با ساز پيانو و گيتار دارد و به فعاليتهاى مختلف ورزشى از جمله شنا ميپردازد، و در سالهاى گذشته حكم قهرمانى استان تهران در رشتهء هنرهاى رزمى (هيدورا، رزم آوران) و حكم نجات غريق را از فدراسيون دريافت كرد. 
او به زبان ايتاليايى و انگليسى نيز صحبت ميكند.

 

مرجان بابایی نصر

1360 – ایران – تهران

مرجان ديپلم خود را در رشتهء گرافيك گرفت، سپس در دانشكدهء موسيقى از رشتهء آواز كلاسيك(اپرا) در تهران فارغ التحصيل شد و بعد به ايتاليا رفت و باز در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشتهء نقاشى به تحصيل  پرداخت و فارغ التحصيل شد. 
او در تهران، بلونيا ، ميلان ، ونيز ، فِرارا، برلين، نمايشگاهها و اجراهاى آواز متعددى داشت و اثر منتخبش به موزهء لوور پاريس نيز راه پيدا كرد. 
هم اكنون در بلونيا به فعاليتهاى هنرى خود بعنوان  مرمتكار آثار نقاشى آنتيك ايتاليا،  دستيار استاد و نقاش و خوانندهء كلاسيك ادامه ميدهد. 
او آشنايى با ساز پيانو و گيتار دارد و به فعاليتهاى مختلف ورزشى از جمله شنا ميپردازد، و در سالهاى گذشته حكم قهرمانى استان تهران در رشتهء هنرهاى رزمى (هيدورا، رزم آوران) و حكم نجات غريق را از فدراسيون دريافت كرد. 
او به زبان ايتاليايى و انگليسى نيز صحبت ميكند.

مرجان بابایی نصر

1360 – ایران – تهران

مرجان ديپلم خود را در رشتهء گرافيك گرفت، سپس در دانشكدهء موسيقى از رشتهء آواز كلاسيك(اپرا) در تهران فارغ التحصيل شد و بعد به ايتاليا رفت و باز در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشتهء نقاشى به تحصيل  پرداخت و فارغ التحصيل شد. 
او در تهران، بلونيا ، ميلان ، ونيز ، فِرارا، برلين، نمايشگاهها و اجراهاى آواز متعددى داشت و اثر منتخبش به موزهء لوور پاريس نيز راه پيدا كرد. 
هم اكنون در بلونيا به فعاليتهاى هنرى خود بعنوان  مرمتكار آثار نقاشى آنتيك ايتاليا،  دستيار استاد و نقاش و خوانندهء كلاسيك ادامه ميدهد. 
او آشنايى با ساز پيانو و گيتار دارد و به فعاليتهاى مختلف ورزشى از جمله شنا ميپردازد، و در سالهاى گذشته حكم قهرمانى استان تهران در رشتهء هنرهاى رزمى (هيدورا، رزم آوران) و حكم نجات غريق را از فدراسيون دريافت كرد. 
او به زبان ايتاليايى و انگليسى نيز صحبت ميكند.

تجارب

 •  شركت در نمايشگاه ‘سكوت بى پايان’  سپتامبر ٢٠١٧، ونيز، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه براى برگزيدگان مسابقهء نقاشى  اكتبر ٢٠١٧، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه نقاشى ‘تفكر’  ، دسامبر ٢٠١٧،  ميلان، ايتاليا
 •  شركت در فستيوال هنر ‘صداى سكوت’ بهنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك، نوامبر ٢٠١٧، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘مبارزه براى خشونت عليه زنان’ ، مارچ ٢٠١٨، برلين، آلمان
 •  كنسرت و نمايشگاه نقاشى فردى ‘لذت، صلح، رنگ’ جون ٢٠١٨، كليساى سن بِنِدتو، بولونيا، ايتاليا
 •  شركت در پروژه و نمايشگاه هنرى دوسالانهء  ‘به سمت شهر’ ، جون ٢٠١٨،  تأتر شهر بولونيا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘شهر در امتداد دريا’ ، در همكارى با شهردار شهر  پرِداپيو، جون ٢٠١٨، چِرويا، ايتاليا
 •  برندهء مسابقه و شركت در نمايشگاه هنرى بين دانشگاه هنر ونيز و بولونيا،  نوامبر ٢٠١٩،  ونيز،  ايتاليا
 •  برندهء مسابقه و شركت در نمايشگاه هنرى بين دانشگاه هنر ونيز و بولونيا،  نوامبر ٢٠١٩،   بولونيا،  ايتاليا
 •  فستيوال هنر شهر فرارا، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك، جون سال ٢٠١٥ ، قلعهء تاريخى فرارا، ايتاليا
 •  فيناليست و دريافت كنندهء ديپلم افتخار در مسابقهء بين المللى نقاشى ‘مارينا دى راوِنا’و نمايشگاه نقاشى، آگوست سال ٢٠١٥، راوِنا، ايتاليا
 •  برندهء جايزهء تكنيك نقاشى در مسابقهء تلنتهاى جوان شهر فرارا، سپتامبر ٢٠١٥ ، ايتاليا
 •  و نمايشگاه نقاشى براى برندگان مسابقهء تلنتهاى جوان فرارا، اكتبر ٢٠١٥
 •  شركت در فستيوال هنرى ‘ زيبايى’ ، خانه بولدينى نقاش ايتاليايى قرن ١٩، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك ،  ژانويه ٢٠١٦، فرارا ، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘زندگى و هنر’ ، مى ٢٠١٦، فِرارا، ايتاليا
 •  شركت در پروژهء هنرى قلعهء شهر فرارا، جون سال ٢٠١٦، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘زمزمهء خواندن’ ، سپتامبر ٢٠١٦، فرارا، ايتاليا
 •  برگزيدهء مسابقهء استعدادهاى جوان، اكتبر ٢٠١٦، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در فستيوال هنرى شهر فرارا، ايتاليا، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك ، ژانويهء ٢٠١٧
 •  افتخار شركت در نمايشگاه بين المللى نقاشى و مجسمه ، جون ٢٠١٧، موزهء لوور ، پاريس، فرانسه
 •  شركت نمايشگاه ‘در تابستان’ ، جون ٢٠١٧،  فِرارا، ايتاليا

تجارب

 •  فستيوال هنر شهر فرارا، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك، جون سال ٢٠١٥ ، قلعهء تاريخى فرارا، ايتاليا
 •  فيناليست و دريافت كنندهء ديپلم افتخار در مسابقهء بين المللى نقاشى ‘مارينا دى راوِنا’و نمايشگاه نقاشى، آگوست سال ٢٠١٥، راوِنا، ايتاليا
 •  برندهء جايزهء تكنيك نقاشى در مسابقهء تلنتهاى جوان شهر فرارا، سپتامبر ٢٠١٥ ، ايتاليا
 •  و نمايشگاه نقاشى براى برندگان مسابقهء تلنتهاى جوان فرارا، اكتبر ٢٠١٥
 •  شركت در فستيوال هنرى ‘ زيبايى’ ، خانه بولدينى نقاش ايتاليايى قرن ١٩، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك ،  ژانويه ٢٠١٦، فرارا ، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘زندگى و هنر’ ، مى ٢٠١٦، فِرارا، ايتاليا
 •  شركت در پروژهء هنرى قلعهء شهر فرارا، جون سال ٢٠١٦، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘زمزمهء خواندن’ ، سپتامبر ٢٠١٦، فرارا، ايتاليا
 •  برگزيدهء مسابقهء استعدادهاى جوان، اكتبر ٢٠١٦، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در فستيوال هنرى شهر فرارا، ايتاليا، بعنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك ، ژانويهء ٢٠١٧
 •  افتخار شركت در نمايشگاه بين المللى نقاشى و مجسمه ، جون ٢٠١٧، موزهء لوور ، پاريس، فرانسه
 •  شركت نمايشگاه ‘در تابستان’ ، جون ٢٠١٧،  فِرارا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘سكوت بى پايان’  سپتامبر ٢٠١٧، ونيز، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه براى برگزيدگان مسابقهء نقاشى  اكتبر ٢٠١٧، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه نقاشى ‘تفكر’  ، دسامبر ٢٠١٧،  ميلان، ايتاليا
 •  شركت در فستيوال هنر ‘صداى سكوت’ بهنوان نقاش و خوانندهء آواز كلاسيك، نوامبر ٢٠١٧، فرارا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘مبارزه براى خشونت عليه زنان’ ، مارچ ٢٠١٨، برلين، آلمان
 •  كنسرت و نمايشگاه نقاشى فردى ‘لذت، صلح، رنگ’ جون ٢٠١٨، كليساى سن بِنِدتو، بولونيا، ايتاليا
 •  شركت در پروژه و نمايشگاه هنرى دوسالانهء  ‘به سمت شهر’ ، جون ٢٠١٨،  تأتر شهر بولونيا، ايتاليا
 •  شركت در نمايشگاه ‘شهر در امتداد دريا’ ، در همكارى با شهردار شهر  پرِداپيو، جون ٢٠١٨، چِرويا، ايتاليا
 •  برندهء مسابقه و شركت در نمايشگاه هنرى بين دانشگاه هنر ونيز و بولونيا،  نوامبر ٢٠١٩،  ونيز،  ايتاليا
 •  برندهء مسابقه و شركت در نمايشگاه هنرى بين دانشگاه هنر ونيز و بولونيا،  نوامبر ٢٠١٩،   بولونيا،  ايتاليا